o firmie
     Historia powstania Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pińczowie ma bardzo burzliwy przebieg. Wielu działaczy spółdzielczych na podstawie centralnych decyzji próbowało w Pińczowie utworzyć Gminną Spółdzielnię „SCh” na bazie Spółdzielni Rolniczo – Handlowej. Różne podejścia zarówno polityczne, jak również tradycyjne uniemożliwiły znalezienie wspólnego języka w kwestii utworzenia Gminnej Spółdzielni. Po wielu perturbacjach Komitet Organizacyjny utworzył i zarejestrował w Sądzie Wojewódzkim Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w maju 1948 roku.
Założyciele Spółdzielni to : Julian Bucki, Stanisław Stoksik, Piotr Romaniec, Jan Romaniec, Ludwik Płachta, Piotr Stępień, Jan Chojnowski, Jan Rusak. Pełnomocnikiem ds. unifikacji Spółdzielni Rolniczo – Handlowej został wybrany Jan Bucki, a zastępcą Stanisław Krupa.
Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków połączonych spółdzielni w Gminną Spółdzielnię „SCh” odbyło się 27 czerwca 1948 roku, w którym udział wzięło 125 członków.
Według art. 22 Statutu Rada Nadzorcza składała się z 12 członków i 3 zastępców. Kadencja Rady trwała 3 lata. Rada wybierana była przez Walne Zgromadzenie z tym, że co roku ustępowało 1/3 członków Rady.


Do pierwszej Rady Nadzorczej wybrano:
1.    Jakub Wcześniak
2.    Ludwik Płachta
3.    Antoni Koniusz
4.    Jan Bania
5.    Piotr Stępień
6.    Stanisław Nowak
7.    Franciszek Kozioł
8.    Jan Romaniec
9.    Jan Rusak
10.    Wawrzyniec Szcześniak
11.    Wincenty Piekarz
12.    zarezerwowane dla przedstawiciela Związku „Samopomoc Chłopska”


Przewodniczącym RN został Ludwik Płachta, zastępcy – Jan Chojnowski, Julian Bucki. Rada Nadzorcza wybrała Zarząd w składzie:
1.    Piotr Stępień – Prezes
2.    Wincenty Piekarz
3.    Władysław Książek
4.    Jan Koźmiński
5.    Adam Białogoński


Walne Zgromadzenie w dniu 10 lipca 1949 roku wybrało Zarząd:
1.    Jan Koźmiński
2.    Feliks Sznajderski
3.    Książek Władysław
Zastępcy: Nowak Stanisław, Chojnowski Jan.


Walne Zgromadzenie w dniu 16.04.1950 roku wybrało Zarząd:
1.    Feliks Sznajderski
2.    Jan Koźmiński
3.    Jakub Wcześniak
Zastępcy – Piotr Romaniec, Jakub Wcześniak.


Walne Zgromadzenie w dniu 19.12.1951 roku wybrało Zarząd w składzie:
1.    Jakub Wcześniak
2.    Piotr Romaniec
3.    Jakub Jegarow
Zastępcy - Stefan Stępień, Józef Guzik.


Walne Zgromadzenie w dniu 22.06.1952 roku wybrało Zarząd w składzie:
1.    Jakub Jegorow
2.    Jakub Wcześniak
3.    Piotr Romaniec
4.    Stefan Stępień.


W dniu 5.10.1952 roku Rada Nadzorcza została powołana w składzie:
1.    Julian Bucki – Przewodniczący
2.    Wojciech Bolek - Z-ca
3.    Stanisław Nowak – Sekretarz


Brak dokumentów z lat 1953-56, natomiast w 1956 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
1.    Julian Bucki - Przewodniczący
2.    Władysław Dąbrowski – Z-ca.
3.    Stanisław Stoksik – Sekretarz
Jan Bernat, Józef Młyńczak, Władysław Ciacia, Andrzej Gałęziowski, Stanisław Nowak, Jan Juszczyk, Józef Buczak, Kazimierz Podolski, Franciszek Wożniak, Antoni Nowak, Franciszek Kasza, Władysław Książek.
Zarząd składał się z następujących osób: Jakub Wcześniak, Józef Słonina, Tadeusz Pasternak.
13 maja 1959 roku Plenarne Posiedzenie Gminnej Rady Spółdzielczej. Przewodniczącym RN został Władysław Dąbrowski, z-cą - Stanisław Nowak; sekretarzem – Stanisław Stoksik.
W skład zarządu wybrano:
1.    Józef Symber – Prezes
2.    Tadeusz Pasternak z-ca
3.    Henryk Kawa – z-ca.
W dniu 10.04.1960 roku Rada Nadzorcza została powołana w składzie:
Julian Bucki, Władysław Dąbrowski, Stanisław Stoksik, Andrzej Gałęziowski, Jan Romaniec, Andrzej Wilkus, Jan Rusak.
Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.03.1971 roku przejęto Gminną Spółdzielnię w Kijach. GS liczy w tym czasie 5325 członków, obsługuje 52 wsie i miasto Pińczów. Spółdzielnia posiada 26 sklepów, 25 PSP, 2 restauracje, 2 bary, 3 kluby rolnika, 4 magazyny skupu zboża, 4 magazyny budowlane i opałowe, 2 punkty skupu żywca, 36 punktów skupu jaj, punkt skupu surowców włókienniczych , skór surowych, odpadów użytkowych, 2 punkty skupu drobiu, 2 punkty skupu ziemniaków, skup pierza , wełny , królików. GS posiadał również punkty usługowe: ślusarski, kowalski, szewski, rymarski, wypożyczalnię sprzętu gospodarstwa domowego w Pińczowie i Hajdaszku. Zgodnie z decyzją ……….. GS przyjął 3 młyny w tym 2 w Pińczowie. W 1971 roku wypracowano 1 970 958,26 zł czystej nadwyżki.
W roku 1972 zysk wynosił 2 504 067,27 zł, natomiast w 1973 roku 3 431 493,64 zł.
5 maja 1974 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni przyjęło  uchwałę o przejęciu GS w Młodzawach Dużych. W 1974 roku GS obsługuje 64 wsie. W kwietniu 1975 roku Spółdzielnia posiada 53 punkty sprzedaży detalicznej tj 32 sklepy i 21 PSP. Spółdzielnia liczy 5 336 członków. Nadwyżka bilansowa za 1974 rok wynosiła 4 308 618,29 zł, zaś za 1975 rok wynosi 2 732 365,39 zł.
W roku 1977 dotychczasowy Prezes Józef Symber odchodzi ze stanowiska. V-ce Prezes Józef Liberek zostaje przeniesiony do GS Złota. Prezesem Spółdzielni zostaje Kazimierz Nowak, V-ce Prezesami Jerzy Kowalski i Henryk Kawa. Po zlikwidowaniu PZGS, GS przejął piekarnię przy ulicy Nowowiejskiej, Rozlewnię Wody w Bogucicach oraz plac składowy od WPHO przy ulicy Nowowiejskiej.


W roku 1978 odbyły się uroczyste obchody 30 lecia działalności Gminnej Spółdzielni „SCh”. Z tej okazji ufundowano sztandar, wręczono odznaczenia i nagrody. Odznaczenia otrzymali:
1.    Janina Jakubczyk – Srebrny Krzyż Zasługi;
2.    Zdzisław Madej – Brązowy Krzyż Zasługi;
3.    Zofia Rutowska – Zasłużony Pracownik Rolnictwa;
4.    Antoni Jezierski – Zasłużony Pracownik Handlu;
5.    Tadeusz Pasternak – Zasłużony Pracownik Handlu.


Ponadto wręczono 34 działaczom Spółdzielni i 26 pracownikom dyplomy i nagrody.
Rok 1979 przyniósł Spółdzielni zysk w wysokości 5 998 899,25 zł. W 1980 roku Spółdzielnia rozbudowała piekarnię i wypracowała zyski na kwotę 5 244 959,11. W roku 1981 kwota zysku urosła do sumy 8 810 763,88 zł. W tym samym roku podjęto decyzję aby zbyć Młyn przy ulicy Pałęki na rzecz Kółka Rolniczego. Natomiast w 1982 roku podjęto decyzję o budowie WWG w Młodzawach Dużych. Gminna Spółdzielnia
w 1983 roku obejmuje również tereny Węchadłowa. W składzie Zarządu w 1986 roku znajduje się Romuald Mazur. Od 1990 roku V-ce Prezesem Spółdzielni zostaje Barbara Jaguszewska, natomiast Przewodniczącym RN zostaje Jerzy Kocjan. Rozpoczyna się sprzedaż budynków.
Od 1993 roku zgodnie ze Statutem Zarząd 3 osobowy w tym 2 osoby społeczne w tym Główny Księgowy. 6.06.1993 roku odchodzi z Zarządu Barbara Jaguszewska i Romuald Mazur , wchodzi Józef Liberek. W 1995 roku Przewodniczącym RN zostaje Jan Jakubczyk.
Od 1998 roku do 2009 roku funkcję Prezesa Zarządu obejmował Henryk Dąbrowski.
W 1998 roku Zarząd Gminnej Spółdzielni po raz pierwszy  zorganizował dla pracowników i członków Spółdzielni spotkanie z okazji Dnia Spółdzielczości. Od tego roku rokrocznie organizowane są spotkania upamiętniające obchody Dnia Spółdzielczości. Tradycją jest już, że dwa razy do roku organizowane są dla pracowników wyjazdy na wycieczki krajoznawcze bądź do teatru. Wyjazdy te cieszą się dużym powodzeniem, a wrażenia z nich są przez długi czas tematem dyskusji.
Rok 1998 stał się początkiem zasady dostaw towarów do klienta, głównie nawozów i węgla. Samochody dostawcze Iveco i Multikar codziennie dowożą węgiel i nawozów na podwórko klienta. Rozwinięta została sprzedaż kredytowa, korzyści z tego tytułu płyną dla Spółdzielni i klienta.
Od 09.01.2004r. Zarząd pracował w składzie:
1.    Henryk Dąbrowski – Prezes Zarządu;
2.    Janina Wieczorek – Członek Zarządu, Główna Księgowa;
3.    Józef Liberek – Członek Zarządu.
W 1998 roku Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni wybrał Radę Nadzorczą na okres 4 lat, w następującym składzie:
1.    Grzegorz Stępień - Przewodniczący
2.    Wit Fijałkowski – z-ca Przewodniczącego
3.    Kazimierz Wojtaś – Sekretarz
4.    Członkowie: Czesław Kucybała, Mieczysław Liberek, Szczepan Mucha, Władysław Nowak, Dariusz Pasek, Wanda Szpiega.
Wybrana w takim składzie RN nie dotrwała do końca kadencji ponieważ w czasie kadencji zmarł Władysław Nowak i zginął tragicznie Dariusz Pasek.


Zgodnie ze Statutem Spółdzielni w 2002 roku wybrano nową RN w następującym składzie:
1.    Kozak Mieczysław – Przewodniczący RN
2.    Wojtaś Kazimierz – Z-ca Przewodniczącego RN
3.    Rak Robert
4.    Stando Krystyna – Sekretarz RN
5.    Kucera Waleria
6.    Baran Lech
7.    Szcześniak Władysław


W 2006 roku wybrano RN w następującym składzie:
1.    Stępień  Grzegorz – Przewodniczący RN
2.    Machynia Wanda – Z-ca Przewodniczącego RN
3.    Stando Krystyna – Sekretarz (po rezygnacji z członka RN – Pani Stando sekretarzem RN – 15.03.2007r. została Kucera Waleria)
4.    Nowak Kazimierz
5.    Baran Lech
6.    Szcześniak Władysław


Od 2009 roku Zarząd pracuje w następującym składzie:
1.    Janina Wieczorek – Prezes Zarządu
2.    Elżbieta Wojtasik – Z-ca Prezesa Zarządu, Gł. Księgowy
3.    Waleria Kucera – Z-ca Prezesa Zarządu.


Od 2010 roku Rada Nadzorcza pracuje w następującym składzie:
1.    Mieczysław Kozak – Przewodniczący RN
2.    Anna Juszczyk – Z-ca Przewodniczącego RN
3.    Barbara Jaguszewska – Sekretarz RN
4.    Lech Baran Członek RN – członek RN
4.    Marek Gajos Członek RN – członek RN


Spółdzielnia w latach 1998 – 2010 przeznaczyła na cele remontowe znaczne kwoty środków pieniężnych. Potrzeba dokonywania remontów wynika z faktu, że majątek Spółdzielni był budowany w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku i na czas obecny w celu jego utrzymania niezbędne są remonty. Zaprezentowane poniżej pozycje dochodów i remontów pokazują ogromny wysiłek załogi Spółdzielni w jej utrzymanie i rozwój.
W okresie od 1991 roku w spółdzielniach ze względu na trudną sytuację ekonomiczną podjęto działania mające na celu likwidację i sprzedaż części majątku Spółdzielni. Sprzedano lub zlikwidowano min Bazę GS w Węchadłowie i Hajdaszku, sklepy w Zagości, Krzyżanowicach, Marzęcinie, Sadku, Kowali, Skowronie, Brześciu, Podłężu, Gołuchowie, Woli Żydowskiej, Orkanowie, Szarbkowie. Rok 2000 pozwolił na zatrzymanie i ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej Spółdzielni. Utworzono sklepy w Kozubowie, Chrobrzu, Rudawie, Niegosławicach. Na dzień 1 stycznia 2008 roku Spółdzielnia posiada następujące obiekty i punkty handlowe: sklepy spożywcze – Nr 1 w Pińczowie przy  ul. Klasztornej, Nr 50 przy ul 1-go Maja w Pińczowie, Nr 3 w Niegosławicach, Nr 6 w Chrobrzu, Nr 7 w Rudawie, Nr 10 w Kozubowie, Nr 11 w Chruścicach, Nr 17 w Kijach, Nr 35 w Młodzawach, Nr 37 w Umianowicach, Nr 40 w Górach, sklep obuwniczy Nr 19 i konfekcyjny Nr 5 w Pińczowie przy ul. Klasztornej, sklepy do produkcji rolnej Nr 4 przy ulicy Wesołej i Nr 22 przy ul. 1-go Maja. Baza Magazynowa w Młodzawach, Baza Magazynowa w Pińczowie prowadzi sprzedaż węgla, nawozów, cementu. Piekarnia przy ulicy Nowowiejskiej – produkuje miesięcznie 25-30 ton pieczywa. Sprzedaż ogółem brutto we wszystkich obiektach handlowych wynosi miesięcznie od 700 tys zł w styczniu 2008 do 1 miliona zł brutto. Wszystkie obiekty Spółdzielni, w których Spółdzielnia nie prowadzi handlu są wydzierżawione i przynoszą określone korzyści. Część członków Spółdzielni została po 1998 roku odznaczona odznaczeniami spółdzielczymi.
Każdorazowo podczas Walnego Zgromadzenia wyróżniane osoby otrzymują dyplomy i nagrody.
Wybudowana ogromnym wysiłkiem WWG w Młodzawach Dużych przez ponad 10 lat nie była zagospodarowana. Decyzją Walnego Zgromadzenia została sprzedana a środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczono na budowę 2 obiektów handlowych o powierzchni 100 i 86 m2. W 2008 roku obiekty te zostały oddane do użytku i wydzierżawione. 

                        60-lecie

W 60-letniej historii GS w Pińczowie złotymi zgłoskami zapisali się ludzie bez których dzisiejsza pozycja GS jej majątek były by dużo słabsze.
Pan Julian Bucki założyciel GS, wieloletni Przewodniczący Rady Nadzorczej od 1948 do 1990r. Zmarł 15.02.2000 pochowany w Bogucicach.
Niezłomny działacz ludowy i Spółdzielczy poświęcił wiele lat swego życia dla dobra GS w Pińczowie. Pan Józef Symber – Prezes GS w latach 1959-1977 zmarł w 2005r. To jemu Spółdzielnia zawdzięcza większość budowli i budynków. Był człowiekiem czynu. Budował, budował, budował to co wybudował stoi do dziś i jest światkiem jego jestestwa
w GS. To człowiek wielce zasłużony dla Spółdzielni i Powiatu Pińczowskiego.
Pan Henryk Kawa V-ce Prezes w latach 1959-19.02.1984r.
W 2008 roku obchodził 80 rocznicę urodzin i do dziś żyje życiem Spółdzielni. W czasie kiedy pracował był jak ojciec dla pracowników, zawsze wysłuchał, pocieszył. W pracy przebywał 24 godziny na dobę zawsze był na Browarze. 

Siedziba

Copyright GS Pińczów 2011
page by Biomedic Info